Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností C.I.P.A. spol. s r.o., se sídlem Hořejší nábřeží 368/2, 150 00 Praha 5., IČ: 45 30 76 36 (dále jen „prodávající“, resp. "dodavatel") a druhými stranami (dále jen "kupující", resp. „odběratel“). 
Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. 
Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávku lze provést také prostřednictvím webových stránek dodavatele na adrese www.cipa-gastro.cz. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti: 
a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího 
b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH) 
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího 
d) množství požadovaných kusů produktů 
e) místo a termín dodání 
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží 
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího 
Minimální hodnota objednávky musí přesáhnout 500,- Kč včetně platného DPH. 
Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. 
V případě písemného potvrzení má kupující právo do 2 hodin od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. 
Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu). 
Odběratel dává podáním objednávky dodavateli souhlas k monitorování telefonických nebo jiných objednávek. V případě sporu o objednávku nebo o její obsah má dodavatel právo takový záznam použít. 
Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Ceny

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží (zveřejněného na webové adrese www.cipa-gastro.cz), nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ceny jsou uváděny včetně platného DPH. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není započítáno balné a doprava. Doprava činí 200,- Kč, při nákupu nad 2.000,- Kč je doprava zdarma. Zboží se rozváží pouze v Praze.

4. Termín plnění

Dnem dodání je den dodání zboží do místa určení, odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží odběratelem na prodejně dodavatele. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s odběratelem. 
Pokud odběratel nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji. Při předání zboží obdrží odběratel fakturu, v případě dohody o hromadné fakturaci dodací list, ve kterém je zejména specifikován druh, množství a cena zboží. Odběratel stvrzením faktury či dodacího listu zboží přebírá.

5. Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno zabalené. Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání dopravci či odběrateli.

6. Vadné a pozdní plnění

Dodavatel odpovídá odběrateli za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb. 
Odběratel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží dodavateli neprodleně oznámit. Dodavatel odběrateli zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí. 
Při dodání zboží odběrateli prostřednictvím dopravce je odběratel povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Odběratel je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u dodavatele písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží je odběratel oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno dodavateli v původním balení. Dodavatel zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, dodavatel tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu odběratele vyrozumí.

7. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti, tedy faktury jsou hrazeny hotově při dodání, resp. převzetí zboží, je odběratel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. 
Dodavatel vystaví fakturu po dodání zboží odběrateli. V pochybnostech se má za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po dodání zboží. 
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se odběratel zavazuje zaplatit smluvní pokutu vedle sjednaného úroku z prodlení, dodavatel má právo  na náhradu škody kryté úrokem z prodlení.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele. 
Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany odběratele je dodavatel oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má dodavatel právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek. 
Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

9. Jiná ustanovení

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou ze všech smluvních vztahů a dohod uzavřených či sjednaných mezi nimi, a to jak spory z práv z těchto právních vztahů přímo vznikající, tak spory ohledně otázek právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i spory z práv s těmito právy souvisejícími, budou rozhodovány v jednoinstančním rozhodčím řízení jediným rozhodcem.

Smluvní strany rozhodcem výslovně určují a pověřují advokáta Mgr. Václava Uhlíře, č. osvědčení ČAK 12146, IČ 70061203, se sídlem Mánesova 1645/87, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, a pro případ, že by Mgr. Václav Uhlíř nemohl funkci rozhodce vykonat, zejména z důvodu, že by funkci rozhodce nepřijal nebo se jí v průběhu rozhodčího řízení vzdal, pověřují a určují smluvní strany náhradního rozhodce advokátku JUDr. Andreu Vojtkovou, Ph.D., č. osvědčení ČAK 10403, IČ 71330399, se sídlem Mánesova 1645/87, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

Žaloba se podává na adresu sídla rozhodce uvedenou výše a místem konání rozhodčího řízení je sídlo rozhodce uvedené výše. Smluvní strany se dohodly, že pokud některá ze smluvních stran po obdržení rozhodčí žaloby nesdělí rozhodci písemně jinak nebo nerozhodne-li rozhodce jinak, je rozhodce oprávněn rozhodnout bez nařízení ústního jednání, tj. pouze na základě písemných materiálů předložených stranami, dle zásad spravedlnosti, a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.

Poplatek za rozhodčí řízení pokrývá odměnu rozhodce a veškeré hotové výdaje a činí 4 % bez DPH z ceny předmětu řízení, minimálně však 5.000,- Kč bez DPH, a hradí se na účet rozhodce na základě výzvy rozhodce (faktury) zaslané žalující straně. Poplatek je splatný zahájením řízení a v případě zastavení řízení nebo jiného skončení rozhodčího řízení bez vydání nálezu se nevrací.

Smluvní strany berou na vědomí, že rozhodce rozhodne též o náhradě nákladů rozhodčího řízení podle úspěchu ve věci obdobně podle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, přičemž náklady řízení jsou zejména poplatek za rozhodčí řízení, náklady provedených důkazů, zejména znalečné za znalecké posudky, pokud budou vyžádány, a odměna a výdaje advokáta, pokud jím bude účastník v řízení zastoupen, ve výši podle advokátního tarifu, tj. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění.

Smluvní strany v této smlouvě uvedly své aktuální doručovací adresy, a to ID datových schránek, elektronické adresy a adresy sídla. Veškeré změny jsou strany povinny vzájemně si sdělit bez zbytečného odkladu. Rozhodce doručí písemnost na adresu datové schránky účastníka; není-li možné písemnost doručit do datové schránky, doručí písemnost na elektronickou adresu, kterou účastník uvedl jako doručovací v této rozhodčí smlouvě nebo kterou rozhodci sdělil. Účastníci souhlasí s doručováním písemností na elektronickou adresu uvedenou v této smlouvě, případně na elektronickou adresu, kterou účastník rozhodci sdělil. Není-li možné doručit písemnost na adresy uvedené výše, doručí rozhodce písemnost na adresu, kterou účastník rozhodci sdělil nebo adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě, popřípadě na adresu uvedenou ve veřejném seznamu. Pokud se na žádnou z uvedených adres nepodaří účastníkovi doručit do vlastních rukou, je rozhodce oprávněn tomuto účastníku ustanovit opatrovníka a doručovat opatrovníku obdobně podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu, případně požádat příslušný soud o provedení doručení písemnosti.

Smluvní strany se zavazují poskytnout rozhodci na vyžádání součinnost, zejména se zavazují potvrdit přijetí písemnosti podle výzvy rozhodce obsažené v přijaté písemnosti. Vyvěšení sdělení na úřední desce soudu podle občanského soudního řádu se nahrazuje vyvěšením na úřední desce v sídle rozhodce.

Odběratel tímto uděluje souhlas dodavateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek dodavatele. Požadavek odběratele na nezasílání propagačních materiálů, aktuálních informací

10. Zákaznické karty a věrnostní program 

Společnost C.I.P.A. s.r.o. si vyhrazuje právo slevy, bonusy, odměny a systém odměňování kdykoli měnit, doplňovat nebo rušit.  Na bonus nebo jiné odměny v rámci věrnostního programu není právní nárok. Poskytované slevy a výhody nabízené v rámci věrnostního programu nelze sčítat ani uplatnit současně s jinými poskytovanými výhodami, pokud není výslovně stanoveno jinak. Poskytnutá zákaznická sleva se nevztahuje na zlevněné zboží a zboží v akci. 
Získané bonusy nejsou převoditelné, nelze je vyplatit v hotovosti, dědit ani jakkoli s nimi nakládat. K vydání zákaznické karty neexistuje právní nárok, a proto nemůže být její vydání vymáháno soudní nebo jinou cestou. Škody způsobené nevydáním karty nemohou být uplatňovány k získání náhrady.

Zákazník provedením registrace vyslovuje svůj souhlas se zařazením jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři do databáze společnosti C.I.P.A. s.r.o., jakož i s tím, aby osobní údaje uvedené v registračním formuláři společnost C.I.P.A. s.r.o. zpracovávala po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tyto údaje zákazníka budou společností C.I.P.A. s.r.o. použity za účelem nabízení obchodu a služeb a pro účely plnění smlouvy, jejímž subjektem je zákazník. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zákazník se provedením registrace zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zároveň zákazník provedením registrace, v rámci níž zaškrtne svůj zájem o zasílání novinek, vyslovuje svůj výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti C.I.P.A. s.r.o.

11. Dárkové poukazy (Dárkové vouchery)

Dárkový poukaz lze uplatnit pouze na nákup zboží na firemní prodejně potravin Cash & Carry (nebo prodejně CIPA Store). Dárkový poukaz je neplatný, pokud není řádně označen razítkem firmy C.I.P.A.  s.r.o. a podpisem zaměstnance, který dárkový poukaz vydal. Dárkový poukaz je neplatný po uplynutí doby jeho platnosti. Dárkový poukaz je přenosný a není vázán na konkrétní ho zákazníka. Dárkové poukazy lze sčítat a lze použít více dárkových poukazů pro úhradu jednoho nákupu. Při nákupu dárkovým poukazem zaniká nárok na ostatní zákaznické slevy.

Při platbě dárkovým poukazem nemá zákazník nárok na vrácení hotovosti.  Pokud je hodnota dárkového poukazu vyšší než realizovaný nákup, nevzniká nárok na vrácení hotovosti ani jinou náhradu. Pokud je hodnota nákupu vyšší než hodnota dárkového poukazu, lze rozdíl doplatit v hotovosti nebo platební kartou.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2017 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve i jakékoliv obdobné obchodní podmínky vydané dříve.

12. Reklamační řád

I.  Základní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje podmínky, za nichž může odběratel/zákazník (dále jen „odběratel“) uplatnit vůči dodavateli / prodávajícímu (dále jen „dodavatel“) práva z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“).

II. Právo zákazníka/odběratele na reklamaci

 1. Dodavatel odpovídá za to, že zboží dodané odběrateli bude bez vad v době jeho předání odběrateli a dále po dobu záruční lhůty. Odběratel je oprávněn reklamovat u dodavatele vadu zakoupeného zboží, která se vyskytla při převzetí zboží nebo v záruční době.

 2. Záruční doba je uvedena na obale zboží, pokud je zboží baleno. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží odběratelem.

 3. Při reklamaci musí odběratel vadné zboží předložit dodavateli k posouzení oprávněnosti reklamace, a současně uvést, které vady zboží vytýká a čeho se domáhá (výměny vadného zboží za bezvadné nebo zrušení smlouvy a vrácení kupní ceny). 

 4. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného skladování nebo použití zboží anebo v důsledku působení vyšší moci (živelní pohromy).

III. Místo a lhůta pro uplatnění reklamace

 1. Odběratel zboží reklamuje zásadně v provozovně dodavatele, nedohodnou-li se v konkrétním případě odběratel s dodavatelem jinak. Skutečnost, že reklamované zboží zakoupil od dodavatele, prokazuje odběratel fakturou nebo účtenkou, případně dodacím listem.

 2. Vady zboží podléhajícímu rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky apod.), musí odběratel uplatnit nejpozději následující den po jeho převzetí. 

 3. Vady ostatního potravinářského zboží musí kupující uplatnit do konce záruční doby, která je uvedena na faktuře a na obale zboží, pokud je zboží baleno. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 4. Neuplatnil-li odběratel u dodavatele reklamaci včas, nemá nárok na její kladné vyřízení, byť by byla uplatněna důvodně.

IV. Nároky odběratele

 1. Vady potravin se vždy považují za vady neodstranitelné. Odběratel může v případě prokázání vad potravinářského zboží zvolit:

  1. výměnu zboží za bezvadné (převzetím nového zboží počne záruční lhůta u takového zboží plynout znovu),

  2. zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.

V. Vyřízení reklamace

 1. Oprávněný pracovník dodavatele o reklamaci rozhodne pokud možno ihned. Ve složitějších případech do tří dnů, nedohodne-li se s odběratelem lhůtu delší.

 2. Na vyžádání odběratele je oprávněný pracovník dodavatele povinen vydat odběrateli potvrzení o uplatnění reklamace, a to s uvedením data reklamace, přesného označení reklamovaného zboží, vytýkaných vad a způsobu vyřízení reklamace, případně důvodů zamítnutí reklamace. Převezme-li dodavatel od odběratele zboží k posouzení reklamace, vydá o tom vždy odběrateli potvrzení. Až do vyřízení reklamace je vlastníkem zboží odběratel.